گالری تصاویر

نوشته شده توسط مدیر سایت. Posted in Uncategorised

426038592 35138 3766588737950073266

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی به شرکت زنگان سرب زنجان:point_down:

425734303 34727 11307931246142499221

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی به شرکت زنگان سرب زنجان:point_down:

426321082 158359 4455255046523280792

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی به شرکت زنگان سرب زنجان:point_down:

426214305 168413 335308864117050272

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی به شرکت زنگان سرب زنجان:point_down:

 426020g926 24870 101960f34196753192681

فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسال به شرکت سارومان تهران

 426026g432 33461 1853023395f667345687

فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسال به شرکت سارومان تهران

 426215951 96479 839339778f5989136764

فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسال به شرکت سارومان تهران

 426005r865 35920 15499582209800f453909

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 

42602214r3 34608 1148307125983f3236476 

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 425605238 200312 430638794435f7605822

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 426204552 35474 857229306888f8174497

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 426227649 105416 184298381866f01219335

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 4263349f46 96127 12443794409775820210

فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای به شرکت روغن آفتاب گردان استان گلستان

 42560608f0 201678 12113455807617092304

فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای به شرکت روغن آفتاب گردان استان گلستان

 425714502 203814 1423392f2933337161304

فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای به شرکت روغن آفتاب گردان استان گلستان

 426201586 34143 64308t93f132141802697

فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای به شرکت روغن آفتاب گردان استان گلستان

 

4262t39083 99074 5572306608604767589

فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426310328 167211 2752434840513894804

فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426314734 105120 17565167748420095769

فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426324363 168054 4522750427708463597

فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 425637f704 f203293 3373053351402682345

فیلترپرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسال به استان شیراز شرکت روغن کنجد

 425705119 203233 f7131920890494f264091

فیلترپرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسال به استان شیراز شرکت روغن کنجد

 425723442 36711 f109067489731f33244371

فیلترپرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسال به استان شیراز شرکت روغن کنجد

426026g432 33461 1853023395f667345687

فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسال به شرکت سارومان تهران

 

 426026662 35280 17616807925307506089

فیلترپرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426038379 34249 1005055984367666446

فیلترپرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426203739 167814 7448261142815614298

فیلترپرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426007629 35061 13386351661699012599

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 

 426026001 35073 15662776010789135530

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426132171 168298 16599421593032522228

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426211781 168026 2094124916509651928

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426325082 98040 15606837342286055365

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426334820 98449 4230655227950881487

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426338410 97754 7119111631222410801

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 150 shemsh sazan

فیلترپرس 150×150 ارسالی به شرکت شمش سازان

 425405764 128004 15t047554088971207777

یک نمونه پرس ساخته شده توسط این مجموعه

 

 425710559 69950 13412t32691340964510

یک نمونه پرس ساخته شده توسط این مجموعه

 425729372 70639 1388t8345128367356372

یک نمونه پرس ساخته شده توسط این مجموعه

429925715 99309 3328621589838505557 

فیلترپرس 80*80 20 صفحه ای ارسالی به شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

429720747 98989 6847907686343046093 

فیلترپرس 80*80 20 صفحه ای ارسالی به شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

429715355 99348 11077631717237364523

فیلترپرس 80*80 20 صفحه ای ارسالی به شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

426327057 259550 13468839902546204123

فیلترپرس 80*80 20 صفحه ای ارسالی به شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

429701485 98782 876982629654664432

فیلترپرس 6060 با 40 عدد صفحه مداربسته به شرکت پارس مولیبدن

 

429707074 97982 15410047809660570932فیلترپرس 6060 با 40 عدد صفحه مداربسته به شرکت پارس مولیبدن

429710113 98699 2208217028810117216

فیلترپرس 6060 با 40 عدد صفحه مداربسته به شرکت پارس مولیبدن

429909022 99112 12240157872430987456

فیلترپرس 6060 با 40 عدد صفحه مداربسته به شرکت پارس مولیبدن

 425806043 196453 18408893177783109043

6060 با 62 صفحه مدارباز شرکت بسته بندی آراسنج

 429701298 99433 3529749363127895653

6060 با 62 صفحه مدارباز شرکت بسته بندی آراسنج

 429737777 99269 2486892037752735764

6060 با 62 صفحه مدارباز شرکت بسته بندی آراسنج

 425223804 73229 5155130415649755565

100100 با 61 عدد صفحه مداربسته 2دستگاه به شرکت پارس روی

 425230649 17959 12572569540676318372

100100 با 61 عدد صفحه مداربسته 2دستگاه به شرکت پارس روی

 425806113 198160 15750373897900791601

100100 با 61 عدد صفحه مداربسته 2دستگاه به شرکت پارس روی

 426334445 262448 8124469216474296241

100100 با 61 عدد صفحه مداربسته 2دستگاه به شرکت پارس روی

 429618295 99065 10638301331114702929

فیلترپرس 6060 با 13 عدد صفحه مدارباز ارسال به تهران بابت روغن خوراکی

 429823955 98427 2046277080660286601

فیلترپرس 6060 با 13 عدد صفحه مدارباز ارسال به تهران بابت روغن خوراکی

 429836979 98289 7877423189613020831

فیلترپرس 6060 با 13 عدد صفحه مدارباز ارسال به تهران بابت روغن خوراکی

425323351 74487 4252782056594726552

فیلترپرس 8080 با 63 عدد صفحه مدار بسته ارسال به شرکت روناک

 

426008767 197218 16805429856166010045

فیلترپرس 8080 با 63 عدد صفحه مدار بسته ارسال به شرکت روناک

429616323 99005 7892931579591723834

فیلترپرس 8080 با 63 عدد صفحه مدار بسته ارسال به شرکت روناک

429724921 98245 8109127520518207325

فیلترپرس 8080 با 63 عدد صفحه مدار بسته ارسال به شرکت روناک

 429823118 98815 13503826277747973776

فیلترپرس 8080 قاب و صفحه مدار باز ارسال به کشور عراق 2 دستگاه

 429839618 98240 17821728652010323222

فیلترپرس 8080 قاب و صفحه مدار باز ارسال به کشور عراق 2 دستگاه

 425323500 74260 5546265055686573791

فیلترپرس 100100 با 80 عدد صفحه مدارباز 2 دستگاه ارسال به شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

 429730724 99006 9899325548064542727

فیلترپرس 8080 قاب و صفحه مدار باز ارسال به کشور عراق 2 دستگاه

425336743 68907 17950374141670499216

فیلترپرس آزمایشگاهی 2020 با 8 عدد صفحه ارسال به تبریز

429625234 98545 2362115278469135593

فیلترپرس آزمایشگاهی 2020 با 8 عدد صفحه ارسال به تبریز

429640120 99345 2847238846770756930

فیلترپرس آزمایشگاهی 2020 با 8 عدد صفحه ارسال به تبریز

429812019 98795 16988736678957797394

فیلترپرس آزمایشگاهی 2020 با 8 عدد صفحه ارسال به تبریز

429714187 99713 8849417857960473469

فیلترپرس 100100 با 80 عدد صفحه مدارباز 2 دستگاه ارسال به شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

429820822 98267 4549525833884004434

فیلترپرس 100100 با 80 عدد صفحه مدارباز 2 دستگاه ارسال به شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

 426021771 210016 14496326488676289980

دستگاه 60*60 با 15عدد صفحه مدارباز ارسال به شرکت پاکریز هشتگرد

 426204640 208415 7345951446044527242

دستگاه 60*60 با 15عدد صفحه مدارباز ارسال به شرکت پاکریز هشتگرد

429836500 112003 7943784809204604054

دستگاه 60*60 با 15عدد صفحه مدارباز ارسال به شرکت پاکریز هشتگرد

429919441 112273 13267170897141362064

دستگاه 60*60 با 15عدد صفحه مدارباز ارسال به شرکت پاکریز هشتگرد

 425212608 47935 11976043291978208997

دستگاه فیلترپرس 8080 با 60 عدد صفحه مدار باز ارسال به شرکت نئوپان فومنات فومن

426005435 230119 17463731610184875607

دستگاه فیلترپرس 8080 با 60 عدد صفحه مدار باز ارسال به شرکت نئوپان فومنات فومن

426005685 228640 14257505930387038980

دستگاه فیلترپرس 8080 با 60 عدد صفحه مدار باز ارسال به شرکت نئوپان فومنات فومن

426022631 229673 9844280723722688431

دستگاه فیلترپرس 8080 با 60 عدد صفحه مدار باز ارسال به شرکت نئوپان فومنات فومن

 429823373 131049 13577508002369779139

دستگاه 150150 با 100 عدد صفحه مداربسته به شرکت روی پرور زنجان

 429912027 130898 9239662303585421556

دستگاه 150150 با 100 عدد صفحه مداربسته به شرکت روی پرور زنجان

429709561 142060 1989011670179048265

فیلترپرس 2020 با 10 عدد صفحه همراه سینی و چرخ گردون ارسال به شرکت پرسال تهران

429812408 141771 15613517255371877800

فیلترپرس 2020 با 10 عدد صفحه همراه سینی و چرخ گردون ارسال به شرکت پرسال تهران

429909465 141510 6119493138383335544

فیلترپرس 2020 با 10 عدد صفحه همراه سینی و چرخ گردون ارسال به شرکت پرسال تهران

429928399 141091 8924534418864594909

فیلترپرس 2020 با 10 عدد صفحه همراه سینی و چرخ گردون ارسال به شرکت پرسال تهران

425223599 116457 10157180994167426548

فیلترپرس 8080 با 65 عدد صفحه مداربسته ارسال به شرکت کارخانه ذوب مراغه

429820217 140541 10269103678154751037

فیلترپرس 8080 با 65 عدد صفحه مداربسته ارسال به شرکت کارخانه ذوب مراغه

429920098 142330 106248907830084718

فیلترپرس 8080 با 65 عدد صفحه مداربسته ارسال به شرکت کارخانه ذوب مراغه

 

پرس هیدرولیک

نوشته شده توسط مدیر سایت. Posted in Uncategorised

پرس هیدرولیک وسیله ای است که در آن فشار هیدرولیک، پیستون را به داخل سیلندر حرکت می دهند. ویژگی اصلی این پرس ها این است که در هر نقطه از مسیر حرکت کوبه می توان از تمام بار پرس استفاده کرد. این ویژگی باعث می شود پرس هیدرولیک به طور ایده آل برای انواع عملیات آهنگری، پانچ، فرم و ... مناسب باشد. سرعت کوبه می تواند کنترل شود و حتی حین ضربه تغییر کند.

 

از ویژگی های پرس هیدرولیک این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنها

قابليت تنظيم و کنترل قطعات هيدروليکي

امکان سريع معکوس کردن جهت حرکت

استارت حرکت قطعات کار کننده هيدروليکي ، در موقعيکه زير بار قرار گرفته باشند.

قابليت تنظيم غير پله ئي نيرو ، فشار ، گشتاور، سرعت قطعات کار کننده

ازدياد عمر کاري قطعات هيدروليکي در اثر موجوديت روغن در اين قطعات

مراقبت ساده دستگاهها و تاسيسات هيدروليکي توسط مانومتر
و...

 

در ساختمان این پرس ها از مواد درجه یک استفاده شده است که کیفیت آنها را تضمین کرده و همگی دارای 24 ماه گارانتی و تا پایان مدت کارکردشان دارای خدمات پس از فروش هستند. به جهت تولید انبوه آنها در این مجموعه قیمت آنها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

douubb

نمونه پرس ساخته شده برای شرکت شمش سازان

 

hyd press1

دستگاه فرز CNC

نوشته شده توسط مدیر سایت. Posted in Uncategorised

معرفی

این شرکت با ارائه خدمات ماشینکاری پیشرفته و متنوع بر روی موادهای مختلف و با دقت ها و عملکردهای متفاوت و روشهای ماشینکاری پیچیده که تماما با نرمافزارهای حرفه ای نقشه کشی دقیق انجام میشود، توانسته در دوره فعالیت خود ، تجربیات کم نظیر و قابل توجه خود را برای ارایه محصولی درخور نام این شرکت ارایه دهد و با توجه به اهداف خود و زیرساخت های قوی از همان سالهای اولیه تاسیس ارایه دهنده خدمات سی با ماشین الات بروز بوده است . این بروز بودن ماشین آلات در سایه توان مالی مناسب به نحوی محقق شده که هر زمانی که احساس شده ماشین آلات بروزتری وارد صنعت کشور شده توسط این شرکت خریداری تا ارایه دهنده بهترین خدمات در این زمینه باشد. 

استفاده از ابزارهای مدرن CNC از کمپانی های بنام در ضمینه ابزارهای مدرن ماشینکاری از قبیل SANDVIK و SECO و سازنده ماشینهای CNCاز قبیل MAS همچنین بکار گیری نرم افزارهای قدرتمند ماشینکاری از قبیل POWER MILL توانسته خدمات گوناگون و متنوع و شایسته ای را تا کنون به مشتریان خود ارائه نمائیم .

 

دستگاه فرز موجود در شرکت قالب صنعتگر تنها نمونه موجود در منطقه بوده و در ابتدا به سفارش شرکت Air France و برای ماشین کاری با دقت بسیار بالا طراحی شده بود که توسط این مجموعه خریداری شده است.

از خصوصیات آن میتوان به کارگیر آن به طول 3 متر و عرض 2.9 متر اشاره کرد که در نوع خود بی رقیب است و ماشین کاری هر قطعه ای را ممکن ساخته.

frezzz

 

شرکت صنعتگر امکان ارائه خدمات فرز CNC را در زمینه های ذیل دارد:

ماشینکاری قطعات آلومنیومی دقیق جهت مصارف نظامی وتحقیقاتی
ماشینکاری قطعات والکترود های مسی دقیق جهت مصارف نظامی تحقیقاتی و ساخت قالب
ماشینکاری قالبهای گوناگون با رعایت اصول ماشینکاری در ساخت قالب
ماشینکاری قطعات تولید انبوه با فرایندهای تولید و کنترلی مخصوص به خود
ماشینکاری قطعات پیچیده که نیاز به ساخت ابزار مخصوص دارند
ماشینکاری قطعات چند وجهی با دقت بالا در تغییر سطح ماشینکاری نسبت به سطوح دیگر
ماشینکاری دقیق با بکارگیری نرم افزار های تخصصی CAD/CAM
ماشینکاری قطعات کوچک و بزرگ از قطر 3mm تا قطر 350mm
ماشینکاری فلزات رنگی با ابزار های برشی مخصوص مانند: مس, آلومینیوم , چدن ... با الماس PCD
ماشینکاری قطعات فوق العاده سخت تا سختی 63HRC با الماس CBN

شرکت صنعتگر با ارائه خدمات CNC و ماشینکاری دقیق توانسته است اعتماد و رضایت مشتریان خود را در تمام عرصه های صنعتی کشور جلب نماید .

در تصاویر زیر نمونه کوچکی از مراحل تولید و قطعات تولید شده به وسیله این دستگاه را مشاهده می کنید:

 

DSrtyC07922

  ساخت قالب صفحات ممبران توسط این دستگاه

 

 

IMG 20140918 125504 359

قالب ساخته شده

 

fghdfgjghjghjk           ghjkghlgkhl

 نمونه قطعات ساخته شده برای شرکت عایق های الکتریکی پارس

 موارد فوق نمونه های کوچکی از توانایی بالای این شرکت در تولید انواع مختلف قطعات پیچیده است.

سایر مشتریان

نوشته شده توسط مدیر سایت. Posted in Uncategorised

سایر مشتریان شرکت که هر کدام به فراخور صنعت خود اقدام به استفاده از فیلترپرس کرده اند:

 

 

 

شرکت سپيدار (تکنولوژی آی تی) شرکت صنايع فلزي خوانسار (تولید کابل) شرکت شمش سازان (شمش روی)
شرکت سازندروي (شمش روی) شرکت پتروسام البرز (پتروشیمی) شرکت نیک ریس (ریسندگی و بافندگی)
شرکت آبزیان نیل پارس (شیلات) شرکت آوین دژ همدان (راه و ساختمان) شرکت ميخوش يزد (آبمیوه کنسانتره)
شرکت زاگرس پلیمر (لوله و اتصالات) شرکت پويان صنعت (تولید لوازم خودرو) شرکت جهان بام دلیجان (تولید ایزوگام)
شرکت بیو دیزل ایران ( تولید سوخت) شرکت صنعت كاران پويا (قطعات لاستیكی) شرکت ايران نمر (فنی ساختمانی)
شرکت فرج جنوب (تولید فولاد) شرکت درياپتروسازه (پیمانکاری) شرکت قند خوش طعم
پژوهشکده صنایع پارسیان (پتروشیمی) شرکت فن آور سيم (کودهای شیمیایی) شرکت صنعت مس کوهجر ( فرآوری مس)
شرکت آب اندیش ارومیه (تصفیه) شرکت گلسنگ كوير يزد (کشاورزی) شرکت جاويدسرافراز (مواد غذایی)
شرکت خالص سازان (فراوری روی) شرکت پالاب صنعت محيط (تصفیه) شرکت تهویه گستر (تأسیسات ساختمانی)
شرکت پارس روی (فراوری روی) شرکت كلرآب (تصفیه) شرکت پلي آب صفا (لوله و اتصالات)
شرکت کیمیا شیمی (شیمیایی) شركت ترسيس مس خراسان (فراوری مس) شرکت کانسارهای افرا (معدنی)
شرکت سرو ( نفت و گاز ) شرکت سیلیس البرز (تولید سیلیس) شرکت مرمرین سنگ کسری (سنگ بری)
شرکت سارومان (پیمانکاری) تجهيزات وفناوري كاويان (تصفیه) شرکت خزر زيتون
شرکت فرا کود سبز (کود کشاورزی) شرکت زرين روي (شمش روی) شرکت باران (تولید شربت معده)
شرکت شیمی پژوهش صنعت (ماشین سازی) شركت وهنگ سازان (تصفیه) شرکت آرمان صنعت ومعدن
شرکت غلطک ساز شرکت قندريزي حسيني شرکت رایان قطعه (تولید قند)
شرکت نگرش رایانه  شركت آلياژسازان (تولید فولاد) شركت سرمك ( کنسانتره سرب و روی)
شرکت صدرا روی (شمش روی) شرکت آران گستر (تصفیه) شركت كيان زيست (مدیریت ‏پسماند)
شرکت کاوشگران (علوم و فنون زمین) شرکت نوردولوله صفا شرکت کندوان (ماشین سازی)
شرکت کوثر روی (شمش روی) شرکت نگين شرق (پیمانکاری) شرکت خاک چینی (معدنی)
شرکت سیماب کرمانشاه (معدنی) شرکت قادرصنعت زاگرس ( تولید ماشین آلات) شرکت ذوب گران رنگین فلز (تولید فولاد)
شرکت روی پرور (شمش روی) شرکت نگين بلورين كاسپين (توليد كننده نشاسته) شرکت بهینه کاران (تجهیزات تصفیه)
شرکت سولفات روی بهرامی  (شمش روی) شرکت صنايع شيميايي آراغرب (پتروشیمی) شرکت تراکم پاک تهران (تصفیه)
شرکت ترسيس مس خراسان ( فرآوری مس ) شرکت شكوفه آلماي رودبار شرکت ترکیب پردازان (معدنی)
شرکت فرآیند آب و فاضلاب شرکت روغن گنجه رودبار  شرکت آتیه سازان 
شرکت هیدرولیک (تصفیه) شرکت زرخاک رنگبر (معدنی) شرکت کومه معدن پارس
شركت قليل آب (تصفیه) شرکت روغن موتور ستاره شرکت ترسیس مس خراسان (فراوری مس)
شرکت باوند شیمی (شیمیایی) شرکت قند لطفی شرکت فرمولیبدن کویر 
شرکت جهان فسفات (شیمیایی) شرکت كاشفان نيل فام (تصفیه) شرکت روی پردازان ایرانیان (فراوری روی)
 شرکت پارس کیمیا کشت (کشاورزی) شرکت قند پورتقي  
 شرکت مقره سازي صدف گستر شرکت گسترش روی ایرانیان (فراوری روی)  

اطلاعات تماس

tamas

تلفن : 32283152-024
024-32283153

فکس : 32283154-024

آقای رجبی  09125413944 
آقای جعفری  09104831240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آمار بازدیدکنندگان سایت

809178
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
133
118
251
806155
5949
8440
809178

آی‌پی شما: 3.85.245.126
امروز: دوشنبه، 29 مهر 1398