گالری تصاویر

نوشته شده توسط مدیر سایت. Posted in Uncategorised

426038592 35138 3766588737950073266

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی به شرکت زنگان سرب زنجان:point_down:

425734303 34727 11307931246142499221

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی به شرکت زنگان سرب زنجان:point_down:

426321082 158359 4455255046523280792

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی به شرکت زنگان سرب زنجان:point_down:

426214305 168413 335308864117050272

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی به شرکت زنگان سرب زنجان:point_down:

 426020g926 24870 101960f34196753192681

فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسال به شرکت سارومان تهران

 426026g432 33461 1853023395f667345687

فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسال به شرکت سارومان تهران

 426215951 96479 839339778f5989136764

فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسال به شرکت سارومان تهران

 426005r865 35920 15499582209800f453909

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 

42602214r3 34608 1148307125983f3236476 

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 425605238 200312 430638794435f7605822

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 426204552 35474 857229306888f8174497

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 426227649 105416 184298381866f01219335

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای به شرکت روغن کنجد استان گلستان

 4263349f46 96127 12443794409775820210

فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای به شرکت روغن آفتاب گردان استان گلستان

 42560608f0 201678 12113455807617092304

فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای به شرکت روغن آفتاب گردان استان گلستان

 425714502 203814 1423392f2933337161304

فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای به شرکت روغن آفتاب گردان استان گلستان

 426201586 34143 64308t93f132141802697

فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای به شرکت روغن آفتاب گردان استان گلستان

 

4262t39083 99074 5572306608604767589

فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426310328 167211 2752434840513894804

فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426314734 105120 17565167748420095769

فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426324363 168054 4522750427708463597

فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 425637f704 f203293 3373053351402682345

فیلترپرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسال به استان شیراز شرکت روغن کنجد

 425705119 203233 f7131920890494f264091

فیلترپرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسال به استان شیراز شرکت روغن کنجد

 425723442 36711 f109067489731f33244371

فیلترپرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسال به استان شیراز شرکت روغن کنجد

426026g432 33461 1853023395f667345687

فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسال به شرکت سارومان تهران

 

 426026662 35280 17616807925307506089

فیلترپرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426038379 34249 1005055984367666446

فیلترپرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426203739 167814 7448261142815614298

فیلترپرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به شرکت روناک استان تهران

 426007629 35061 13386351661699012599

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 

 426026001 35073 15662776010789135530

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426132171 168298 16599421593032522228

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426211781 168026 2094124916509651928

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426325082 98040 15606837342286055365

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426334820 98449 4230655227950881487

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 426338410 97754 7119111631222410801

3دستگاه فیلترپرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسال به شرکت مس استان اصفهان

 150 shemsh sazan

فیلترپرس 150×150 ارسالی به شرکت شمش سازان

 425405764 128004 15t047554088971207777

یک نمونه پرس ساخته شده توسط این مجموعه

 

 425710559 69950 13412t32691340964510

یک نمونه پرس ساخته شده توسط این مجموعه

 425729372 70639 1388t8345128367356372

یک نمونه پرس ساخته شده توسط این مجموعه

429925715 99309 3328621589838505557 

فیلترپرس 80*80 20 صفحه ای ارسالی به شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

429720747 98989 6847907686343046093 

فیلترپرس 80*80 20 صفحه ای ارسالی به شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

429715355 99348 11077631717237364523

فیلترپرس 80*80 20 صفحه ای ارسالی به شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

426327057 259550 13468839902546204123

فیلترپرس 80*80 20 صفحه ای ارسالی به شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

429701485 98782 876982629654664432

فیلترپرس 6060 با 40 عدد صفحه مداربسته به شرکت پارس مولیبدن

 

429707074 97982 15410047809660570932فیلترپرس 6060 با 40 عدد صفحه مداربسته به شرکت پارس مولیبدن

429710113 98699 2208217028810117216

فیلترپرس 6060 با 40 عدد صفحه مداربسته به شرکت پارس مولیبدن

429909022 99112 12240157872430987456

فیلترپرس 6060 با 40 عدد صفحه مداربسته به شرکت پارس مولیبدن

 425806043 196453 18408893177783109043

6060 با 62 صفحه مدارباز شرکت بسته بندی آراسنج

 429701298 99433 3529749363127895653

6060 با 62 صفحه مدارباز شرکت بسته بندی آراسنج

 429737777 99269 2486892037752735764

6060 با 62 صفحه مدارباز شرکت بسته بندی آراسنج

 425223804 73229 5155130415649755565

100100 با 61 عدد صفحه مداربسته 2دستگاه به شرکت پارس روی

 425230649 17959 12572569540676318372

100100 با 61 عدد صفحه مداربسته 2دستگاه به شرکت پارس روی

 425806113 198160 15750373897900791601

100100 با 61 عدد صفحه مداربسته 2دستگاه به شرکت پارس روی

 426334445 262448 8124469216474296241

100100 با 61 عدد صفحه مداربسته 2دستگاه به شرکت پارس روی

 429618295 99065 10638301331114702929

فیلترپرس 6060 با 13 عدد صفحه مدارباز ارسال به تهران بابت روغن خوراکی

 429823955 98427 2046277080660286601

فیلترپرس 6060 با 13 عدد صفحه مدارباز ارسال به تهران بابت روغن خوراکی

 429836979 98289 7877423189613020831

فیلترپرس 6060 با 13 عدد صفحه مدارباز ارسال به تهران بابت روغن خوراکی

425323351 74487 4252782056594726552

فیلترپرس 8080 با 63 عدد صفحه مدار بسته ارسال به شرکت روناک

 

426008767 197218 16805429856166010045

فیلترپرس 8080 با 63 عدد صفحه مدار بسته ارسال به شرکت روناک

429616323 99005 7892931579591723834

فیلترپرس 8080 با 63 عدد صفحه مدار بسته ارسال به شرکت روناک

429724921 98245 8109127520518207325

فیلترپرس 8080 با 63 عدد صفحه مدار بسته ارسال به شرکت روناک

 429823118 98815 13503826277747973776

فیلترپرس 8080 قاب و صفحه مدار باز ارسال به کشور عراق 2 دستگاه

 429839618 98240 17821728652010323222

فیلترپرس 8080 قاب و صفحه مدار باز ارسال به کشور عراق 2 دستگاه

 425323500 74260 5546265055686573791

فیلترپرس 100100 با 80 عدد صفحه مدارباز 2 دستگاه ارسال به شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

 429730724 99006 9899325548064542727

فیلترپرس 8080 قاب و صفحه مدار باز ارسال به کشور عراق 2 دستگاه

425336743 68907 17950374141670499216

فیلترپرس آزمایشگاهی 2020 با 8 عدد صفحه ارسال به تبریز

429625234 98545 2362115278469135593

فیلترپرس آزمایشگاهی 2020 با 8 عدد صفحه ارسال به تبریز

429640120 99345 2847238846770756930

فیلترپرس آزمایشگاهی 2020 با 8 عدد صفحه ارسال به تبریز

429812019 98795 16988736678957797394

فیلترپرس آزمایشگاهی 2020 با 8 عدد صفحه ارسال به تبریز

429714187 99713 8849417857960473469

فیلترپرس 100100 با 80 عدد صفحه مدارباز 2 دستگاه ارسال به شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

429820822 98267 4549525833884004434

فیلترپرس 100100 با 80 عدد صفحه مدارباز 2 دستگاه ارسال به شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

 426021771 210016 14496326488676289980

دستگاه 60*60 با 15عدد صفحه مدارباز ارسال به شرکت پاکریز هشتگرد

 426204640 208415 7345951446044527242

دستگاه 60*60 با 15عدد صفحه مدارباز ارسال به شرکت پاکریز هشتگرد

429836500 112003 7943784809204604054

دستگاه 60*60 با 15عدد صفحه مدارباز ارسال به شرکت پاکریز هشتگرد

429919441 112273 13267170897141362064

دستگاه 60*60 با 15عدد صفحه مدارباز ارسال به شرکت پاکریز هشتگرد

 425212608 47935 11976043291978208997

دستگاه فیلترپرس 8080 با 60 عدد صفحه مدار باز ارسال به شرکت نئوپان فومنات فومن

426005435 230119 17463731610184875607

دستگاه فیلترپرس 8080 با 60 عدد صفحه مدار باز ارسال به شرکت نئوپان فومنات فومن

426005685 228640 14257505930387038980

دستگاه فیلترپرس 8080 با 60 عدد صفحه مدار باز ارسال به شرکت نئوپان فومنات فومن

426022631 229673 9844280723722688431

دستگاه فیلترپرس 8080 با 60 عدد صفحه مدار باز ارسال به شرکت نئوپان فومنات فومن

 429823373 131049 13577508002369779139

دستگاه 150150 با 100 عدد صفحه مداربسته به شرکت روی پرور زنجان

 429912027 130898 9239662303585421556

دستگاه 150150 با 100 عدد صفحه مداربسته به شرکت روی پرور زنجان

429709561 142060 1989011670179048265

فیلترپرس 2020 با 10 عدد صفحه همراه سینی و چرخ گردون ارسال به شرکت پرسال تهران

429812408 141771 15613517255371877800

فیلترپرس 2020 با 10 عدد صفحه همراه سینی و چرخ گردون ارسال به شرکت پرسال تهران

429909465 141510 6119493138383335544

فیلترپرس 2020 با 10 عدد صفحه همراه سینی و چرخ گردون ارسال به شرکت پرسال تهران

429928399 141091 8924534418864594909

فیلترپرس 2020 با 10 عدد صفحه همراه سینی و چرخ گردون ارسال به شرکت پرسال تهران

425223599 116457 10157180994167426548

فیلترپرس 8080 با 65 عدد صفحه مداربسته ارسال به شرکت کارخانه ذوب مراغه

429820217 140541 10269103678154751037

فیلترپرس 8080 با 65 عدد صفحه مداربسته ارسال به شرکت کارخانه ذوب مراغه

429920098 142330 106248907830084718

فیلترپرس 8080 با 65 عدد صفحه مداربسته ارسال به شرکت کارخانه ذوب مراغه

 

اطلاعات تماس

tamas

تلفن : 32283152-024
024-32283153

فکس : 32283154-024

آقای رجبی  09125413944 
آقای جعفری  09104831240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آمار بازدیدکنندگان سایت

841376
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
226
357
2790
834911
7766
10293
841376

آی‌پی شما: 3.95.139.100
امروز: جمعه، 27 دی 1398